O nas Soliści Dyrygenci Członkowie Koncerty Kontakt Galeria Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA
TARNOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA

- TEKST JEDNOLITY, SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 23. LIPCA 2008 ROKU -


§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Tarnowska Orkiestra Kameralna i działa pod patronatem
Prezydenta miasta Tarnowa

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów

§ 3
Celem działalności Orkiestry jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej, promocja uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz miasta Tarnowa.

§ 4
Dla osiągnięcia tego celu Orkiestra:
- organizuje imprezy muzyczne i inne formy upowszechniania kultury
- współdziała z innymi pokrewnymi instytucjami
- podejmuje inne formy działalności, wynikające z aktualnych potrzeb społecznych
- organizuje i prowadzi zespoły muzyczne
- organizuje działalność gospodarczą

§ 5
Członkowie Orkiestry dzielą się na: zwyczajnych, prawnych i honorowych

§ 6
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, przyczyniająca się w szczególny sposób do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 7
Członkowie Orkiestry mają prawo do:
- udziału w walnych zebraniach
- czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia
- korzystania ze wszystkich udogodnień i urządzeń Orkiestry, w granicach określonych regulaminem

§ 8
Członkowie Orkiestry zobowiązani są:
- stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Orkiestry
- brać czynny udział w jej działalności i dążyć do urzeczywistnienia jej celu
- wykonywać społecznie niektóre prace na rzecz Orkiestry

§ 9
Wygaśnięcie członkostwa może nastąpić w drodze:
- wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Zarządowi
- wykreślenia uchwałą Zarządu Orkiestry, podjętą zwykłą większością głosów, za zaniedbywanie obowiązków wynikających z członkostwa
- wykluczenie uchwałą Zarządu Orkiestry, podjętą większością 2/3 głosów, za czyny niehonorowe lub działanie na szkodę Orkiestry
- utratę zdolności do czynności prawnych

§ 10
Władzami Orkiestry są:
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

§ 11
Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Orkiestry.
Biorą w nim udział wszyscy członkowie.
Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 12
Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Orkiestry raz w roku.
Walne Zebranie jest uprawnione do rozstrzygania w sprawach:
- rozpatrywania sprawozdań Zarządu Orkiestry z całorocznej działalności
- rozpatrywania sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
- rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu na rok następny
- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- nadawanie godności członka honorowego
- zmiany statutu
- rozstrzygania odwołań od uchwał Zarządu
- rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji
- ustalania wysokości składki członkowskiej

§ 13
Uchwały Walnego Zebrania przechodzą zwykłą większością głosów.

§ 14
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane:
- na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania
- z inicjatywy Zarządu
- na wniosek Komisji Rewizyjnej
- na pisemne żądanie co najmniej 1/10 liczby członków Orkiestry, nie mniej niż 5 członków, uprawnionych do głosowania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 15
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przechodzą zwykłą większością głosów.

§ 16
1. Zarząd Orkiestry składa się z 1 do 9 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
W przypadku zarządu jednoosobowego Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.

§ 17
W przypadku Zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesów. Uzyskanie przez członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy przedłuża automatycznie kadencję tego członka na kolejny rok obrotowy.

§ 18
Do zakresu działania Zarządu Orkiestry należy:
- reprezentowanie Orkiestry na zewnątrz przez Prezesa lub jego zastępców
- zarządzanie sprawami Orkiestry oraz jej majątkiem
- realizacja uchwał Walnego Zebrania
- zwoływanie Walnych Zebrań
- opracowywanie rocznych programów działań i projektu budżetu
- opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności i sprawozdań budżetu
- powoływanie dyrygenta Orkiestry
- przyjmowanie nowych członków Orkiestry oraz podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia członków
- przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków o mianowanie członków honorowych
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników etatowych
- prowadzenie korespondencji i rachunkowości Orkiestry
- wykonywanie wszelkich innych czynności i zadań, wynikających ze statutu oraz prawa o stowarzyszeniu

§ 19
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres pięciu lat.

§ 20
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Orkiestry – w szczególności działalności finansowej.
Ze swych czynności sporządza protokoły i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zebraniu.

§ 21
Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby.

§ 22
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz reprezentowania go we wszystkich sprawach upoważnieni są: Prezes Stowarzyszenia samodzielnie lub dwaj pozostali członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z pełnomocnikiem.

§ 23
Majątek Orkiestry stanowią:
- dochody z realizacji zadań statutowych
- subwencje i dotacje państwowe, samorządowe, społeczne lub inne
- darowizny i zapisy otrzymane przez Orkiestrę
- składki członkowskie
- inne wpływy
Majątek Orkiestry może być używany wyłącznie na realizację celów i zadań, określonych w statucie
Rachunkowość Orkiestry prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24
Zmiana niniejszego statutu może być uchwalona na zwyczajnym Walnym Zebraniu.
Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów, obecnych na zebraniu członków Orkiestry, pod warunkiem, że w porządku zebrania była przewidziana zmiana statutu.
Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.
Rozwiązanie i likwidacja Orkiestry może nastąpić tylko na podstawia uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Orkiestry.
Wniosek o rozwiązanie i likwidację Orkiestry winien wypłynąć od Zarządu, na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania, a ponadto musi być umieszczony w porządku dziennym.
Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu i likwidacji musi być podjęta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku.

§ 25
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.